Een ogenblik geduld a.u.b.

Toelichting

Het HR-dashboard sector waterschappen van A&O fonds Waterschappen toont HR-kerncijfers over de sector waterschappen afkomstig uit interne en externe onderzoeken. Het dashboard bestaat uit een publiek deel met cijfers op sectorniveau en een besloten deel met cijfers op organisatieniveau. Het besloten deel is alleen toegankelijk met een inlogcode die ter beschikking wordt gesteld aan contactpersonen binnen de organisaties. Hieronder vind je een korte toelichting van de HR-monitor sector waterschappen.

 

HR-monitor 2023 sector waterschappen

De HR-monitor wordt jaarlijks door het A&O fonds Waterschappen afgenomen onder alle 35 organisaties in de sector waterschappen. De monitor geeft HR-kerncijfers op zowel sectoraal- als organisatieniveau. De monitor kent de volgende doelstellingen:

  • Monitoring van HR-kerngetallen op sectorniveau
  • Benchmarking van de sector waterschappen met andere overheidssectoren
  • Onderlinge benchmarking van organisaties in de sector waterschappen
  • Agendasetting van HR-thema’s op sector- en organisatieniveau

De HR-kerncijfers hebben betrekking op de volgende HR-thema’s: bezetting, externe inhuur, mobiliteit, ziekteverzuim, beloning, opleiding en ontwikkeling en agressie en bedrijfsongevallen. De gegevens worden op geaggregeerd niveau uitgevraagd bij de organisaties aan de hand van een digitale vragenlijst. In het HR-dashboard zijn de gegevens van de HR-monitor te zien vanaf het jaar 2018.

In 2023 hebben in totaal 34 van de 35 organisaties de vragenlijst ingevuld. Niet alle organisaties hebben alle vragen ingevuld. Om op geaggregeerd niveau een zo representatief mogelijk beeld te geven, wordt gebruik gemaakt van weegfactoren. Voor iedere vraag wordt een apart weegfactor gemaakt op basis van het totaal aantal fte dat werkzaam is ten opzichte van het totaal aantal fte van de organisaties die de vraag hebben ingevuld.

Om de representativiteit van de cijfers te waarborgen worden cijfers bij een te lage respons niet getoond. Meer informatie over de representativiteit van de cijfers, de weging en de berekeningen zijn in de methodologische verantwoording terug te lezen. In het gegevenswoordenboek zijn de definities van de verschillende HR-termen die in de HR-monitor worden gebruikt terug te vinden.

Bij het opstellen van de HR-monitor sector waterschappen houden het A&O fonds Waterschappen en het ondersteunende bureau zich aan het gedragsprotocol en de juridische grondslag behorende bij de HR-monitor. Het gedragsprotocol is hier te lezen.

 

Vragen

Heb je vragen over het HR-dashboard of de onderzoeken die daar gepresenteerd worden? Neem dan contact op met A&O fonds Waterschappen via info@aenowaterschappen.nl.